Thursday, February 18, 2010

HEKASI

Republika ng Pilipinas

Dibisyon ng Siyudad ng Antipolo

Distrito II-A

Mababang paaralan ng Juan Sumulong

Lagumang Pagsusulit sa Hekasi sa Ikatlong Markahan

Pangalan: __________________________________ Baitang at Pangkat: _________

Guro: ______________________________________ Marka: __________________

 1. Direksyon: Lagyan ng Tsek kung ang pahayag ay nagsasabi ng dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas.


__1. Upang humanap ng bagong ruta.

__2. Upang makapaglakbay ang mga Espanyol.

__3. Upang maging pinakamakapangyarihan sa buong mundo.

__4. Upang makipagkalakalan ang mga Europeo sa Silangan.

__5. Upang makatulong sa mahirap at wakasan ang kalakalang monopolyo sa Venice.

__6. Upang makatuklas ng kayamanan.

__7. Upang umangkat ng mga pampalasa ng pagkain.

__8. Upang manguna bilang isang bansa sa Europe.

__9. Upang gamutin ang may sakit.

__10. Upang maipalaganap ang Kristyanismo.

 1. Direksyon: Lagyan ng bilang 1 – 5 ang bawat patlang ayon sa wastong pagkakasunod – sunod ng pangungusap.

__ Umalis ang mga Espanyol sa Espanya.

__ Nakalaban ng mga Espanyol si Lapulapu.

__ Narating nila ang Limasawa.

__ Nagpadala pa ng ibang ekspedisyon ang Espanya.

__ Nagdaos sila ng isang misa dito.

 1. Direksyon: Bilugan ang titik ng wastong sagot.

 1. Saan dumaong ang barko ng mananakop na Espanyol?

A. Cebu B. Leyte C. Davao D. Palawan

2. Kanino nakipagkaibigan si Magellan?

A. Haring Humabon B. Raha Sulayman C. Lakandula D. Lapulapu

3. Saan naganap ang laban nina Magellan at Lapulapu?

A. Mactan B. Maynila C. Limasawa D. Homonhon

4.Sino ang unang bayaning Pilipino na lumaban sa hukbo ng Mananakop?

A. Lakandula B. Raha Sulayman C. Lapulapu D. Raha Kulambo

5. Alin ang unang lungsod sa Pilipinas?

A. Cebu B. Maynila C. Bohol D. Leyte

 1. Ipaliwanag ang sagot.

 1. Alin sa programang pangkabuhayan ang nagustuhan ng mga Pilipino?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ano ang Obras Pias?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ano ang epekto ng sapilitang paggawa?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

 1. Aling bahagi n gating bansa ang hindi nasakop ng Espanyol?

A. Luzon B. Visayas C. Mindanao D. Palawan

 1. Aling pangkat ng mga Pilipino ang napasailalim sa pananakop ng Espanyol noon?

A. Apayao B. Kalinga C. Tinggian D. Lahat sa mga ito

 1. Aling pangkat ng mga Pilipino ang hindi nahimok bilang Katoliko Romano?

A. Muslim B. Bisaya C. Tagalog D. Ilocano

 1. Ipaliwanag ang sagot.

 1. Bakit nabago ang panahanan ng Pilipino?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Anong panahanan ang nais mong tirahan at bakit?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Bakit ayaw lumipat ng tirahan ng mga Pilipino?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Isulat ang tamang sagot.

 1. Sino ang nagtatag ng unang paaralan noon?

_____________________________________________________________________

 1. Sino ang nagturo ng unang paaralan?

_____________________________________________________________________

 1. Isulat ang tamang sagot.

 1. Sino ang mga paring GOMBURZA? ____________________________________
 2. Ibigay ang 2 nobelang nailimbag ni Jose Rizal ._________________________________________________________________
 3. Ang La Liga Filipina ay may salawikain na: Unus instar omnium o Isa tulad ng lahat. Sino ang nagtatag ng La Liga Filipina? _____________________________
 4. Ano ang naging papel ni Gat. Andres Bonifacio sa panahon ng himagsikang Pilipino? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5. Sino ang kanang kamay ni Andres Bonifacio? ____________________________
 6. Ano ang ibig sabihin ng KKK? __________________________________________________________________
 7. Sino ang naging maybahay ni Bonifacio? ________________________________
 8. Noong Agosto 23, 1986 naganap ang unang sigaw ng ____________________ .
 9. Ano ang nagampanan ni Commodore George Dewey sa pag-papaalis sa Espanyol?

_____________________________________________________________________

 1. Sino si Gregorio Del Pilar? ___________________________________________
 2. Magbigay ng 5 pangyayari sa panahon ng Amerikano.

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________

12. Ano ang pamahalaang Commonwealth? _________________________________

13. Sino ang naging Presidente ng Commonwealth? ___________________________

14.Sino ang pumirma ng Kautusan blg. 134 na ang tagalong ang pambansang wika ng Pilipinas? ________________________________

15. Ano ang Layunin ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere? _____________________________________________________________________

16. Bakit tumanggi ang Pilipinas sa paanyaya ng Hapon? _____________________________________________________________________

17. Bakit lubos na nanghina ang Estados Unidos sa pagbomba sa Pearl Harbor?

_____________________________________________________________________

18. Sino ang nagdeklara na ang Maynila ay Open City na? _____________________

19. Saan iniligtas ni Manuel Quezon ang Pamahalaang Commonwealth? __________

20. Kanino ipinaubaya ni Manuel Quezon ang Maynila? _______________________

21. Ano ang ibig sabihin ng USAFFE? _____________________________________

22. Ano ang kahulugan ng katagang “I Shall Return”? _________________________

23. Saan dinala ng mga Hapon ang mga sibilyang nakaligtas sa Martsa ng Kamatayan? __________________________________________________________

24. Kailan nasakop ng mga Hapon ang Maynila bago pa man tawagin itong Open City? ______________________

25. Ano ang ibig sabihin ng HUKBALAHAP? _______________________________

26. May kaugnayan ba ito sa mga Gerilya? __________________________________

27.Magbigay ng 2 layunin ng mga Gerilya.

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

30. Ano ang Kapisanan ng Paglilingkod sa Bagong Pilipinas? __________________

31. Tinawag na Panahon ng Kadiliman ang Pilipinas noong taong _______________.

32. Sino si Josefa Llanes Escoda? _________________________________________

33. Sino si Heneral Douglas MacArthur? ___________________________________

Pag-unawa sa Salitang Kasaysayan

 1. Direksyon: Ibigay ang kahulagan ng mga salitang tinalakay noong ikaraang araw.

 1. Miguel Lopez de Legazpi ____________________________________________
 2. Karagatang Pasipiko _______________________________________________
 3. Gwardya Sibil _____________________________________________________
 4. KKK ____________________________________________________________
 5. Heneral Emilio Aguinaldo ___________________________________________
 6. Andres Bonifacio __________________________________________________
 7. Marcella Agoncillio ________________________________________________
 8. Calamba, Laguna __________________________________________________
 9. Admiral George Dewey _____________________________________________
 10. Demokrasya ______________________________________________________
 11. Commonwealth ___________________________________________________
 12. Tirad Pass _______________________________________________________
 13. Gregorio Del Pilar _________________________________________________
 14. Greater East – Asia Co - Prosperity Sphere ____________________________
 15. World War II _____________________________________________________
 16. KAMPEITAI _____________________________________________________
 17. Heneral Douglas Macarthur _________________________________________
 18. Corregidor _______________________________________________________
 19. Treaty of Paris ____________________________________________________
 20. HUKBALAHAP ___________________________________________________
 21. Leyte ____________________________________________________________
 22. KALIBAPI _______________________________________________________
 23. Partido Federal ____________________________________________________
 24. Manuel Quezon ___________________________________________________
 25. Pearl Harbor ______________________________________________________
 1. Ibigay ang mga kahulugan ng mga salitang nabanggit.

(Ika-unang Markahan)

1. Globo ________________________________________________________________

2. Longhitud ____________________________________________________________

3. Latitud _______________________________________________________________

4. Ekwador ______________________________________________________________

5. Prime Meridian ________________________________________________________

6. International Date Line __________________________________________________

7. Karagatang Pasipiko ____________________________________________________

8. Topograpiya __________________________________________________________

9. Hanging Amihan _______________________________________________________

10. Hanging Habagat ______________________________________________________

11. Nueva Ecija __________________________________________________________

12. Atas ng Pangulo 103 ___________________________________________________

13. Tabako ______________________________________________________________

14. San Juanico Bridge ____________________________________________________

15. Mayon Volcano _______________________________________________________

(Ikalawang Markahan)

1. Fernando Magallanes ___________________________________________________

2. Espanyol _____________________________________________________________

3. Marso 17, 1521 ________________________________________________________

4. Raha Humabon _________________________________________________________

5. Lapu-lapu _____________________________________________________________

6. Abril 18,1521 __________________________________________________________

7. Miguel Lopez de Legazpi ________________________________________________

8. Kalakalang Galleon _____________________________________________________

9.Banco Espanol Filipinas __________________________________________________

10. La Solidaridad ________________________________________________________

11. Jose Rizal ____________________________________________________________

12. Heneral Emillio Aguinaldo ______________________________________________

13. Manuel Quezon _______________________________________________________

14. Commonwealth _______________________________________________________

15. Tydings-McDuffie _____________________________________________________

(Ikatlong Markahan)

 1. Ikalawang Digmaang Pandaigdig ______________________________________
 2. Niponggo _________________________________________________________
 3. Pearl Harbor ______________________________________________________
 4. Jose P. Laurel ______________________________________________________
 5. HUKBALAHAP ___________________________________________________
 6. Heneral Douglas Macarthur ___________________________________________
 7. Atas ng Pangulo blg.260 at 375 ________________________________________
 8. Atas ng Pangulo blg.374 _____________________________________________
 9. Proclamation 1050 __________________________________________________
 10. Saligang batas 1987, Artikulo XIV, Seksyon XIV-XVIII ___________________
 11. Batas Republika blg. 284 ____________________________________________
 12. R.A. blg.7355 _____________________________________________________
 13. Utos Pampanguluhan blg. 118 ________________________________________
 14. Batas Republika blg. 7356 ___________________________________________
 15. Kautusang tagapagpaganap blg. 39 ____________________________________

(Ika-apat na Markahan)

 1. Ano ang kahulugan ng salitang digri?
 2. Ano ang dahilan kung bakit pumunta ang Espanyol sa Silangan?
 3. Ano ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere?

4.-5. Magbigay ng 2 batas sa pagpapanatili ng kultura.

L. Ano ang masasabi mo sa ginawang pananakop ng:

Espanya Amerika Hapon

Pumili ng isa at ilimbag ng pa-talata.

No comments:

Post a Comment